Súkromný rybník a letná pláž sú do odvolania uzatvorené! Pripravujeme pre vás nový koncept využitia územia.

STRATÉGIA ROZVOJA
ÚZEMIA SEKULE MLÁKY

Obec Sekule v záujme všestranného rozvoja prijala rozhodnutie na obstaranie územnoplánovacej dokumentácie na zmeny a doplnky platného územného plánu z roku 2008 v znení doplnkov č. 1 z roku 2022 ako ZaD č.1.

Súčasťou obce Sekule ja aj lokalita určená na zastavenie podľa platného územného plánu z roku 2008 ako Sekulské Mláky v rozsahu územia a pozemkov cca 250 Ha. Toto územie predstavuje naturálny enviroment tvorený viacerými blokmi pozemkov a to v členení na vodné plochy a brehové porasty, lesné pozemky, orná pôda a trvalé trávnaté plochy, ostatné plochy a porasty, ktoré v rámci územného plánu majú priestorovú a funkčnú reguláciu určenú na zastavanie.

Naturálny charakter územia predstavuje vysoký potenciál pre taký rozvoj obce, aby sa v čo najväčšom rozsahu zachovali súčasné biotopy spojené s prevažne rekreačnou funkciou využitia a zároveň na časti územia a pozemkov nižšej bonity a kvality enviromentu vznikali plochy pre rozvoj ekonomických a komerčných aktivít.

Lokalitu Sekule Mláky z pohľadu územného plánovania a zabezpečenia trvalého a udržateľného všestranného rozvoja obce je možné chápať ako dve rozvojové zóny.

Prvá zóna je „Zóna rekreačného parku a biotopov“ a druhá zóna je „Zóna strategického parku a strategického územia“.

VEĽKOSŤ ÚZEMIA

REKREAČNÝ PARK A BIOTOPY
(LESY, LÚKY, VODNÉ PLOCHY, REKREAČNÉ BÝVANIE A ŠPORT)
150 ha

Z TOHO

Horné jazero s brehovými porastami – 25 ha
Dolné jazero s brehovými porastami – 25 ha
Lesné porasty  – 50 ha
Lúky (orná pôda) – 10 ha
Rekreačné bývanie a k nej prislúchajúca občianská vybavenosť  – 40 ha
STRATEGICKÝ PARK
100 ha

Z TOHO

Zastavanosť maximálne 50%
Rozvoj diaľničného odpočívadla
Technická vybavenosť
ÚZEMIE SPOLU 250 ha

Skutočne zastavaná plocha budovami a spevnenými plochami bude menšia nakoľko vznikne areálová zeleň v Strategickom parku a sprievodná zeleň + záhrady pre Rekreačný park. 

Celkom priemerne cca 30%

GRAF

ZÓNA REKREAČNÉHO
PARKU A BIOTOPOV

Táto zóna má svoj základ v platnom územnom pláne z roku 2008 a v navrhovaných ZaD č.2 sa spresňuje priestorové a funkčné využitie s nutnými zmenami. Využitie spočíva v prepojení zachovaných biotopov s plochami rekreačných, športových aktivít a rekreačného bývania.
 
Zóna rekreačného parku a biotopov predstavuje výmeru 150 HA, čo z celkovej ploch Sekule Mláky predstavuje 60%. Biotopy, ako miesta a plochy pre život rastlín a živočíchov si zachovávajú naturálny charakter súčasného enviromentu a predstavujú rozhodujúci podiel plôch  t. j. 110 HA.
 
JEDNÁ SA O:
vodné plochy rozptýlených jazier s brehovými a ochrannými porastami  25 HA,  vodnú plochu veľkého jazera s brehovými porastami o výmere 25 HA, plochy s lesnými porastami pri veľkom jazere a Kutskej ceste o výmere 50 HA, plocha ornej pôdy o výmere 10 HA.
 
Súčasťou Zóny rekreačného parku a biotopov je plocha 40 HA určená platným územným plánom na rekreačné bývanie prechodného a trvalého charakteru.
 
Zóna rekreačného parku a biotopov je rozhodujúcim pilierom územného rozvoja obce Sekule pri zachovaní skutočného stavu biodiverzity a naplnením zámeru udržateľnosti kvality a naturálneho charakteru životného prostredia.

ZÓNA STRATEGICKÉHO
PARKU A STRATEGICKÉHO
ÚZEMIA

Táto zóna prostredníctvom ZaD č.2 predstavuje územie za účelom hospodárskeho rozvoja a dosahovanie prosperity obce Sekule pri zachovaní udržateľnosti životného prostredia. Územie má kapacitu 100 HA pozemkov a platným územným plánom sú určené na bývanie a šport.

Zámerom nového funkčného využitia rozvoja územia sú budovy a stavby určené na výrobu, distribúciu, skladovanie, logistiku, montáž, služby, servisné činnosti, výskum s vývoj v spojení s inovatívnymi technológiami. Priestorové umiestnenie týchto stavieb je na hranici katastrálneho územia obce Sekule, zo severu na pôde nízkej bonity a to triedy 7. Ďalšia časť kopíruje teleso diaľnice a prechádza vyťaženou pieskovňou.

Budovy a stavby budú spĺňať prísne kritéria ESG a budú osadené do terénu tak, aby maximálne znižovali vizuálny smog a celkový dopad na vzhľad urbanizmu územia Sekulských Mlák a nezasahovali do Zóny rekreačného parku a biotopov.

V rámci Strategického parku sú plochy určené na rozvoj odpočívky Sekule ako súčasť napojenia na teleso diaľnice. Zámerom je vytvoriť moderné inovatívne kapacity pre služby dopravy, dobudovať infraštruktúrne siete a vytvoriť efektívny dopravný systém napojenia územia z diaľnice. Kapacita pozemkov zo strany súkromného investora je do 10 HA.

Zóna rekreačného parku a biotopov ako aj Zóna strategického parku a strategického územia prostredníctvom ZaD č.2 predstavujú výrazný rozvojový plán rozvoja obce Sekule, ako aj rozvoja regiónu a to pri zachovaní udržateľnosti životného prostredia. Kvalitné životné prostredie a jeho zachovanie je spoločným základom pre spojenie využitia rekreácie a hospodárskych aktivít zároveň.

Významným riešením rozvoja územia Sekulské Mláky je efektívna proporcia súčasnej biodiverzity, krajinotvorby a moderného urbanizmu.

UDRŽATEĽNOSŤ PROJEKTU

VODOZÁDRŽNÉ
OPATRENIA
ZAZELENENÉ
OPLOTENIA
ZELENÉ
FASÁDY
ZATRÁVŇOVACIE
TVÁRNICE
BIOKORIDORY
PRE ŽIVOČÍCHY
ZELENÉ STRECHY
A FOTOVOLTIKA
WELLBEING
ZAMESTNANCOV
ZEMNÝ VAL
S VÝSADBOU
OBNOVITEĽNÉ
ZDROJE
VODÍKOVÁ A
ELEKTRO MOBILITA

GALÉRIA

CITLIVOSŤ PROJEKTU

· Práca s územím s ohľadom na biotopy = kompenzačné a revitalizačné opatrenia ·

· Zachovanie horného jazera v prospech životného prostredia / edukácia verejnosti ·

· Nadštandardné plochy zelene · 

· Ekologická certifikácia objektov / zóny – záruka dodržania udržateľných štandardov ·

LOGA

· Ekonomická vitalita zachovanie balansu medzi plánovanými funkčnými využitiami ·

· Zachovanie centrálneho jazera, jeho revitalizácia a sprístupnenie širokej verejnosti ·

· Vytvorenie nekonfliktnej vyváženej dopravy ·