Prevádzkový poriadok
letnej pláže

Prevádzkový poriadok letná pláž sekule mláky

Prevádzkový poriadok je platný od 01. júla 2020

Prevádzkovateľ:
Sekulská pozemková spoločnosť, s.r.o.
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava,
oddiel Sro, vložka č. 20092/T
IČO: 36 779 016, DIČ:

Účelom tohto prevádzkového poriadku je úprava prevádzky, ochrana bezpečnosti a hygieny, starostlivosť o životné prostredie, ochrana verejného poriadku a ostatných verejných záujmov pri podnikateľskej činnosti. Návštevník vstupom na Letnú Pláž vyjadruje súhlas s týmto prevádzkovým poriadkom a je si vedomý, že vstupuje do priestoru zabezpečeného kamerovým systémom.

1. základný popis letnej pláže

 • Letná pláž Sekule Mláky poskytuje nasledovné služby: prístup do plážovej zóny, ochrana a servis SBS, bezplatné parkovisko, hygienické a sociálne zariadenia, bufet s drobným občerstvením, free wifi pripojenie na internet, plážový volejbal, stolný tenis, petang a iné doplnkové služby pre verejnosť (ďalšie informácie pri vstupe).
 • Pred vstupom na Letnú pláž sa nachádzajú informačné tabule so všetkými základnými informáciami a pokynmi platnými pre návštevníkov.
 • Letná pláž je označená vstupnou navádzacou informačnou tabuľou, uzamykateľnou bránou a celý priestor je oplotený a chránený kamerovým systémom a strážnou bezpečnostnou službou.
 • Letná pláž sa nepovažuje za prírodné kúpalisko. Vstup do vody je výlučne len na vlastnú zodpovednosť a na vlastné nebezpečenstvo.
 • Na vodnej ploche platí zákaz vstupu a obsluhy plavidiel.
 • Vstup detí je dovolený len v sprievode zákonného zástupcu.
 • Uhradením ceny vstupného a vstupom na Letnú pláž návštevník súhlasí s podmienkami tohto prevádzkového poriadku.

2. Otváracie hodiny

 • Príchod a odchod je možný podľa platných otváracích hodín určených pre daný deň. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na zmenu otváracích hodín.
 • JÚL – 31. AUGUST 2020: otvorené každý deň
 • Otváracie hodiny: PO–NE 07.00 -19.00 hod.
 • SEZÓNA 2020: Vzhľadom na pandémiu korona vírusu – COVID19 otvorenie Letnej pláže bude závisieť od nariadia vlády a ÚVZ o otvorení vonkajších prevádzok a podmienok, za ktorých budú prevádzkované.
 • INFORMÁCIA ku otváracím hodinám: Výber vstupného prevádzkovateľ realizuje podľa platného cenníka až do konca otváracích hodín, do kedy je možný aj vstup na Letnú pláž.

3. Prevádzkové podmienky

 • Letná pláž je strážená Súkromnou bezpečnostnou službou (SBS) a každý, kto sa na nej nachádza, je povinný rešpektovať pokyny pracovníkov bezpečnostnej služby.
 • Návštevník berie na vedomie, že priestor Letnej pláže je snímaný a monitorovaný bezpečnostnými kamerami.
 • Je prísne zakázané poškodzovať porasty, lavice, vybavenie Letnej pláže a  nadmerným hlukom obťažovať ostatných návštevníkov.
 • Zakladať oheň nie je povolené.
 • Na Letnej pláži platí zásada čistého prostredia, odpadky musí každý návštevník odhodiť do smetných košov na to určených.
 • Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za ujmu na zdraví návštevníkov, ktorú si spôsobili vlastnou neopatrnosťou, precenením svojich schopností, fyzických možností či porušením tohto prevádzkového poriadku.
 • Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na zmenu tohto prevádzkového poriadku počas sezóny a návštevník je povinný registrovať tieto zmeny.
 • V čase od 19:00 hod. do 7:00 hod. je jazero v stave “nočného kľudu“.

4. Zodpovednosť návštevníka a prevádzkovateľa

 • Každý návštevník je po príchode povinný zaparkovať auto na vyhradenom mieste pred vstupom na Letnú pláž a následne vstúpiť vchodom pri pracovníkovi súkromnej bezpečnostnej služby (ďalej len „SBS“).
 • Návštevník je povinný pri vstupe uhradiť vstupné podľa platného cenníka.
 • Návštevník je povinný na vyzvanie prevádzkovateľa, alebo ním poverenej osoby preukázať sa identifikačným dokladom a dodržiavať pokyny prevádzkovateľa, najmä v súvislosti so zabezpečením požiarnej bezpečnosti, ochrany zdravia a hygieny a inými všeobecne záväznými predpismi a týmto prevádzkovým poriadkom.
 • Ak sa návštevník rozhodne predčasne opustiť Letnú pláž z dôvodu nepriaznivého počasia, prevádzkovateľ mu nie je povinný vrátiť vstupné, ani iným spôsobom ho odškodniť.
 • Návštevníci sú povinní počas celého pobytu správať sa v súlade s dobrými mravmi a neobťažovať ostatných svojím nadmerne hlučným a inak neprimeraným správaním. Návštevníci sú povinní rešpektovať lovné miesta vyhradené rybárom a nerušiť ich.
 • V celom priestore Letnej pláže platí zákaz vodenia psov a iných zvierat.
 • Za maloleté deti, ktorých vstup je povolený len v sprievode zákonného zástupcu, zodpovedá v prípade vzniku úrazu alebo iných nepredvídaných okolností zákonný zástupca.
 • Odpad sa ukladá len do nádob na to určených.
 • Fajčenie je povolené len na určených miestach, platí zákaz odhadzovania ohorkov.
 • Prevádzkovateľ je oprávnený nevpustiť na Letnú pláž osoby (alebo motorové a nemotorové vozidlá nimi vedené, alebo osoby v nich vezené, alebo osoby pešo prichádzajúce), ktoré svojim správaním a konaním môžu narušiť prevádzku, teda najmä osoby pod vplyvom alkoholu, alebo iných návykových, alebo omamných látok, upozorňujúce na seba nevhodným správaním, alebo tiež osoby ktoré javia známky nákazlivej alebo infekčnej choroby.
 • Prevádzkovateľ je oprávnený z priestoru Letnej pláže vykázať návštevníkov, ktorí porušili prevádzkový poriadok (v prípade potreby za asistencie súkromnej bezpečnostnej služby resp. Polície Slovenskej republiky), pričom týmto návštevníkom nevzniká nárok na vrátenie poplatku za zaplatené služby.
 • Prevádzkovateľ si vyhradzuje nevpustiť na Letnú pláž návštevníka, ktorý už bol raz vykázaný za nerešpektovanie prevádzkového poriadku.
 • Pre vlastné bezpečie a pokojný pobyt sa návštevníci riadia oznámeniami a upozorneniami vyvesenými pri vstupe na Letnú pláž.
 • Veríme, že vzájomným dodržiavaním tohto Prevádzkového poriadku prispejeme k pohodovému a bezproblémovému pobytu našich hostí.

S úctou,

tím Letná pláž Sekule Mláky