Prevádzkový poriadok
súkromného rybníka

Prevádzkový poriadok súkromný rybník „ŠTRKOVISKO MLÁKY“

ŠTRKOVISKO MLÁKY sú rybárskym revírom s výlučným loviacim režimom„chyť a pusť“!

Podmienky rybolovu platné od 1.5.2020

 1. Každý loviaci/rybár je po príchode do areálu povinný zaparkovať auto na vyhradenom mieste pri vstupe a následne sa zaregistrovať u pracovníka súkromnej bezpečnostnej služby (ďalej len „SBS“) a na vyzvanie predložiť doklad totožnosti.

 2. Rybár je povinný hneď po zaregistrovaní a pred začatím lovenia zakúpiť si povolenie na rybolov u pracovníka SBS, ktorý mu následne vydá Povolenku na príslušné lovné miesto s označením čísla, vo formáte A4, ktorá musí byť sústavne vyvesená na prístupnom a viditeľnom mieste. Chytanie bez Povolenky je výslovne zakázané a môže byť postihované ako trestný čin pytliactva podľa § 310 Trestného zákona.

 3. Rybár nemusí byť pri lovení držiteľom rybárskeho lístka ani členom SRZ (Slovenského rybárskeho zväzu). ŠTRKOVISKO MLÁKY sú súkromným rybárskym revírom, na ktorom Rozhodnutím Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, Odbor štátnej správy v sektore vôd a rybárstva zo dňa 13.12.2006 bolo spoločnosti Majetkový Holding, a. s. Bratislava pridelené rybárske právo na účely podnikania v osobitnom režime.

 4. Rybár je oprávnený loviť len na vyhradenom mieste určenom pracovníkom SBS ďalej len („lovné miesto“) Z dôvodu nerušenia ostatných rybárov a bezpečnosti návštevníkov, je rybárom povolený pohyb len v pásme lovného areálu. (100 m od vodnej plochy)

 5. Uhradením ceny za Povolenku a vstupom do areálu rybár súhlasí s podmienkami tohto prevádzkového poriadku.

 6. ŠTRKOVISKO MLÁKY sú súkromným rybárskym revírom s výlučným loviacim režimom „chyť a pusť“! Žiaden rybár nie je oprávnený privlastniť si/ponechať si, alebo odnášať ulovené ryby z určeného lovného miesta.

 7. Každý rybár môže loviť ryby maximálne na dva prúty / udice, chytanie na 3 prúty je možné len za príplatok 10 eur. Každá udica môže mať len 1 náväzec s jedným háčikom s proti hrotom. Zakazuje sa používanie prívesných olov (olová v záveskách), povolené sú len také kde silón prechádza stredom olova (tzv. priebežné inline olová).

 8. Loviť ryby a manipulovať s rybárskym náradím je oprávnený len držiteľ platnej  Povolenky.

 9. Pri vylovení ryby je rybár povinný zaobchádzať s ňou šetrne. Použiť pred vrátením ryby do jazera dezinfekciu na ošetrenie rán.

 10. Používanie mokrých podložiek pod ryby je povinné. Minimálne rozmery podložiek s vyvýšeným okrajom 110×60 cm (vanička alebo vanička na nohách).

 11. Z dôvodu vyššej váhovej kategórie kaprov  je rybár povinný používať veľký podberák (80×80).

 12. Ryba nesmie byť odložená v sieťke (sakovanie). Ryba môže byť na brehu len v čo najkratšom čase, to je čas určený na váženie, fotenie a dezinfikovanie vpichu a rán po háčiku.

 13. Vážne poranené ryby je treba odovzdať resp. oznámiť túto skutočnosť pracovníkovi SBS, v žiadnom prípade nepúšťať späť do vody.

 14. Množstvo a druh návnady nie sú obmedzené, musia však byť zdravotne nezávadné (nesmú byť skysnuté, plesnivé, toxické). Všetky druhy zŕn používaných ako návnada musia byť vopred uvarené.

 15. Kŕmenie rýb z člnov je povolené len po predchádzajúcom schválení pracovníka SBS, ostatné činnosti sú zakázané (vyvážanie, zdolávanie). Používanie spaľovacieho motora v člne je zakázané, používať sa môžu len elektromotory.

 16. Používanie sonaru je povolené.

 17. Pri nedodržaní pravidiel rybolovu uvedených v tomto prevádzkovom poriadku, môže byť rybár/loviaci vyhostený a musí spôsobené škody uhradiť. V prípade krádeže bude na rybára podané trestné oznámenie.

 18. Vstup loviacich detí do 12 rokov je možný iba v sprievode dospelej osoby.

 19. Počas rybárskych pretekov je rybársky revír vyhradený len pre loviacich, ktorí sa zúčastňujú pretekov.

 20. Pri odchode z revíru je návštevník povinný ohlásiť ukončenie návštevy SBS a odovzdať zapožičané veci a Povolenku.

 21. Návšteva rybára / neloviaca osoba je povolená len za príplatok uvedený v cenníku.
Ostatné prevádzkové podmienky:
 1. Areál je strážený SBS a každý kto sa nachádza v areáli je povinný rešpektovať pokyny pracovníkov bezpečnostnej služby.

 2. Zakladať oheň nie je povolené v celom areáli.

 3. Loviaci v prípade podozrenia z neoprávneného privlastnenia ryby súhlasí s kontrolou priestoru vozidla.

 4. Je prísne zakázané poškodzovať porasty, lavice, stoly a rušiť nadmerným hlukom loviacich.

 5. Na všetkých lovných miestach platí zásada čistého prostredia, odpadky si musí každý rybár odviesť zo sebou. Po opustení lovného miesta sa toto lovné miesto musí nachádzať v stave v akom bolo pred príchodom.

 6. Kúpanie (vrátane psov) a člnkovanie (s výnimkou vopred povoleného kŕmenia rýb z člnov) sú zakázané!

 7. Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za ujmu na zdraví rybárov, ktoré si spôsobili vlastnou neopatrnosťou, precenením svojich schopností, fyzických možností či porušením tohto prevádzkového poriadku.

 8. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na zmenu tohto rybárskeho poriadku počas sezóny a návštevník je povinný registrovať tieto zmeny.

 9. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo udeľovať výnimky z tohto prevádzkového poriadku.

 10. V čase od 19:00 hod. do 7:00 hod. je jazero v stave “nočného kľudu“.

Ochrana osobných údajov:

 1. Uhradením Povolenky pred vstupom do areálu rybár udeľuje súhlas so spracúvaním osobných údajov spoločnosti Sekulská pozemková spoločnosť, s.r.o., Sekule 684, 908 80 Sekule, IČO 36 779 016 v rozsahu: meno, priezvisko, trvalé bydlisko a e-mailový kontakt. Uvedené údaje zapíše pracovník SBS do knihy návštevníkov rybníku ŠTRKOVISKO MLÁKY opisom z občianskeho preukazu rybára.

 2. V prípade loviacich detí do 12 rokov budú zapísané údaje zákonného zástupcu, prípadne sprevádzajúcej dospelej osoby.

 3. Účel spracúvania osobných údajov je evidencia pohybujúcich sa osôb v areáli rybníka ŠTRKOVISKO MLÁKY, informovanie rybárov a návštevníkov o prípadných konaniach rybárskych pretekoch a aktivitách spojených s rybolovom v rybárskom revíre ŠTRKOVISKO MLÁKY.

 4. Dĺžka spracúvania osobných údajov je 5 rokov od poslednej návštevy rybníku ŠTRKOVISKO MLÁKY. Po uplynutí doby spracúvania budú osobné údaje vymazané.

 5. Udelený súhlas so spracúvaním osobných údajov je možné kedykoľvek odvolať písomne na tlačive „Odvolanie súhlasu“, ktoré je k dispozícii u pracovníkov SBS a osobné údaje budú vymazané.

 6. Plné znenie „Zásad ochrany osobných údajov v spoločnosti Sekulská pozemková spoločnosť, s.r.o. sú k dispozícii k nahliadnutiu u pracovníkov SBS.